Japanese Photography in 1930s/日本の写真 1930年代展

The exhibition catalogue for the exhibition Japanese Photography in 1930s/日本の写真 1930年代展  at The Museum of Modern Art, Kamakura (September 10th to October 30th, 1988)

Artists include: Yoichi ASANO, Ryuichi AMANO, Kojo ARIMA, Shoji UEDA, Ouir UMESAKA, Ei-Q, Koroku OKUBO, Getshu OGAWA, Koshiro ONCHI, Kengo KARA, Genzo KITAZUMI, Ihei KIMURA, Kineo KUWABARA, Kiyoshi KOISHI, Shotaro KOSEKI, Keiichiro GOTO, Giichiro KONOMI, Meison KOBAYASHI, Yuji KOBAYASHI, Minoru SAKATA, Eiichi SAKURAI, Teikou SHIOTANI, Ryukichi SHIBUYA, Hoko SHIMAMURA, Minayoshi TAKADA, Wataru TAKAHASHI, Masataka TAKAYAMA, Yoshio TAKEMI, Tsugio TAJIMA, Zentoku TANAKA, Ken DOMON, Masami NAKAI, Iwata NAKAYAMA, Yasuzo NOJIMA, Yoshihumi HATTORI, Gingo HANAWA, Hiroshi HAMAYA, Hisashi HISANO, Terushichi HIRAI, Shinzo FUKUHARA, Roso FUKUHARA, Koro HONJO, Kaneo HONMA, Yonetaro MURATA, Eiichi MORIWAKI, Nakaji YASUI, Toshinobu YANO, Kansuke YAMAMOTO, Tomizo YOSHIKAWA, Hitori YOSHIZAKI, Keiichiro YOSHINO, Jun WATANABE